Animated logo for website loader
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση περί Απορρήτου
για το Σύστημα Οπτικής Καταγραφής

Η παρούσα δήλωση αναφέρεται ιδιαίτερα στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα οπτικής καταγραφής μέσω κλειστού κυκλώματος καμερών (CCTV), το σκοπό και τη διάρκεια επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής: ΓΚΠΔ).

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις  14/01/2022.

Μια γενικότερη Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων που ορίζει τις βασικές έννοιες του ΓΚΠΔ, αναλύει περισσότερο τις νομικές βάσεις και επίσης περιγράφει τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας, υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.» (στο εξής: η εταιρεία)
17ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού,
57001 Θέρμη, τηλ. 2310 477250,  fax 2310 477260, email: info@terkenlis.gr

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ.

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην προστασία των προσώπων και των αγαθών που βρίσκονται στο χώρο μας. Ειδικότερα:

 • στην ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που βρίσκονται νομίμως στο χώρο μας.
 • στην ασφάλεια και προστασία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των αγαθών από παράνομες ενέργειες όπως κλοπές ή σκόπιμες βλάβες.
 • στην προστασία των προϊόντων μας από κακόβουλες ενέργειες που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητά τους και να δημιουργήσουν έτσι κινδύνους για τους καταναλωτές και δυσφήμιση της εταιρείας μας.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες δεδομένων

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την συντήρηση και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, που τελέσθηκε εις βάρος προσώπων ή αγαθών που βρίσκονται στον χώρο τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει έννομο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να προστατεύσει, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Διάρκεια διατήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε το σχετικό τμήμα του αρχείου βίντεο και το τηρούμε σε χωριστό αρχείο έως και έναν (1) μήνα ακόμα,  με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο στο οποίο απεικονίζεστε ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων. Επίσης, εάν συμφωνείτε, μπορεί να αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, όταν η ιδιαίτερη κατάστασή σας σας κάνει να πιστεύετε ότι η επεξεργασία μας επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι αυτοί οι λόγοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από την εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη χρήση τους (βλ. ανωτέρω) ή όπου χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα παράνομα ή όπου απαιτείται να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Τα αιτήματά σας θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για παράδειγμα, αν θεωρείτε μη νόμιμη την επεξεργασία θα πρέπει να εξηγείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας τους λόγους για τους οποίους έχετε αυτή την άποψη. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ .

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, αλλά και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με μήνυμα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@terkenlis.gr
 • Με επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ,
  17ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Πολυγύρου, ΒΙ.ΠΑ. Νέας Ραιδεστού, 57001 Θέρμη